Framtidens kardiologer

  • 19 oktober 2016

Framtidens Kardiologer är arbetsgruppen som tar tillvara ST-läkarens och den unga specialistens intressen!

Framtidens Kardiologer bildades 2012 och fungerar som en arbetsgrupp inom Svenska Cardiologföreningen och som nationell delförening inom ESC:s Cardiologists of Tomorrow. Arbetsgruppen varierar något i storlek från år till år men strävar efter att bestå av både kvinnor och män, från såväl stora som små sjukhus med en geografisk spridning över landet.

De viktigaste arbetsuppgifterna för arbetsgruppen var inledningsvis att skapa en förteckning över samtliga läkare som för närvarande genomgår specialistutbildning inom kardiologi och kontaktinformation till dessa. Man uppdaterade också hemsidan med nyttiga länkar för kardiologer i allmänhet och ST-läkare i synnerhet och anordnade sociala sammankomster med föreläsningar i samband med Kardiovaskulära Vårmötet.

Arbetsgruppen har också kommit att fungera som remissinstans för Kardiologföreningen i frågor som rör utbildning och fortbildning och har noggrant bevakat frågor kring nya ST:n.

Återkommande i diskussioner om ST-utbildningen har varit svårigheten att uppnå alla av socialstyrelsen uppsatta delmål, inte minst avseende kurser. Därför anordnade Framtidens Kardiologer en tvådagarskurs i februari 2014 med föreläsningar om bland annat Idrottskardiologi, GUCH, tumörer i hjärtat och perikardsjukdomar. Kursen, som blev fulltecknad nästan direkt, var mycket uppskattad och följdes av 2015 års kurs som täckte delmål rörande utredning av hjärtsjukdomar, hjärttransplantation, kardiogenetik och blödningsproblematik. Just nu är planerna på 2016 års kurs i full rullning.

Har du någon idé på något du tycker vi skall ta oss an i framtiden? Eller vill du själv engagera dig i vår arbetsgrupp? Vill du ha utskick från oss med relevant information som rör ST-läkare i kardiologi? Maila oss gärna, våra adresser hittar du under ”Styrelse".